Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Motor s.r.o., Pod Banskou 48, 971 01 Prievidza, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci môže byť fyzická osoba - spotrebiteľ, alebo právnická osoba - podnikateľ. Všetky kúpnou zmluvou neupravené zmluvné vzťahy sa riadia Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa neupravené zmluvné vzťahy Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z.z.).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Motor s.r.o.

Pod Banskou 48

971 01 Prievidza

Email: info@karavan-centrum.eu

Telefón: +421 910 900 300

Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 10:00 do 16:00

Číslo účtu predávajúceho pre bezhotovostné platby:

Banka:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky z internetového obchodu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prijíma ich bez výhrad v znení ako sú prezentované v internetovom obchode. 

Zoznam tovaru prezentovaný na stránkach internetového obchodu je elektronickým katalógom a predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru uvedená na prezentačných stránkach produktov v internetovom obchode je orientačná dostupnosť. Skutočnú dostupnosť potvrdí predávajúci kupujúcemu na základe dopytu kupujúceho.

Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Kúpna zmluva  

Objednávka kupujúceho odoslaná z internetového obchodu elektronickou formou sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a po akceptovaní predávajúcim vo forme preddavkovej faktúry či potvrdenia e-mailom kupujúcemu spolu s údajmi k úhrade sa stáva uzatvorenou kúpnou zmluvou. Automatická odpoveď je potvrdením evidovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch:

tovar nie je možné dodať nakoľko sa ukončila jeho výroba;

cena tovaru sa po uzatvorení kúpnej zmluvy zmenila.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak k dohode nedôjde bude kúpna zmluva zrušená. Ak kupujúci za tovar zaplatil a kúpna zmluva bola zrušená z hore uvedených dôvodov, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu späť na účet kupujúceho, alebo v prípade platby v hotovosti túto vráti v hotovosti. 

V súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade - faktúre, alebo účtenke.

Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je prístupná tretím, nezúčastneným stranám.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

dodať kupujúcemu objednaný tovar v objednanom množstve;

zabezpečiť vhodné zabalenie na prepravu chrániace tovar pred poškodením;

zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal predpisy SR; v internetovom obchode predávajúceho sa predáva aj špeciálny tovar, ktorý nie je bežne dostupný v SR, každý takýto tovar však spĺňa predpisy členských štátov EU, prípadne je vybavený certifikátmi EU;

odovzdať kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady na užívanie tovaru. Niektoré výrobky (tovary) sú jednorázove, prípadne vyrobené na zákazku výlučne pre kupujúceho, pri týchto nemusí byť vždy dostupný návod v slovenskom jazyku.

Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar vrátane všetkých s tým súvisiacich poplatkov. 

Predávajúci má právo stornovať objednávku a zrušiť kúpnu zmluvu v prípadoch uvedených v bode 2 týchto obchodných podmienok.

Pri osobnom odbere tovaru má predávajúci právo overiť si totožnosť kupujúceho, alebo zástupcu kupujúceho, ktorý tovar preberá od predávajúceho, najmä ak je tovar zaplatený vopred.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar;

zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie;

potvrdiť prevzatie tovaru podľa požiadaviek predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve aké si objednal.

 

5. Tovar  

V internetovom obchode predávajúceho je predávaný (ponúkaný) tovar, z ktorého časť sa vyrába a dodáva výlučne podľa požiadaviek kupujúceho a vyrába sa na základe jeho požiadaviek. Takýto tovar nie je možné kupujúcim vrátiť predávajúcemu.

U niektorých ponúkaných tovarov môže po ich objednaní predávajúci požadovať ďalšie upresňujúce informácie pre ich výrobu, alebo konfiguráciu, ktoré mu je kupujúci povinný poskytnúť. V prípade ich neposkytnutia nie je možné kúpnu zmluvu splniť a bude zo strany predávajúceho zrušená. V prípade, že predávajúcemu vznikli pri príprave realizácie objednávky náklady, kupujúci je povinný mu tieto uhradiť v prípade, že bude objednávka zo strany predávajúceho zrušená zo zavinenia kupujúceho.

V ponuke predávajúceho sú okrem tovaru - hotových výrobkov ponúkané aj náhradné diely a komponenty na rôzne výrobky. Pri objednaní týchto náhradných dielov a komponentov nesie kupujúci plnú zodpovednosť za ich špecifikáciu. Dodané náhradné diely a komponenty nie je možné vrátiť. Kupujúci má možnosť nechať si vyšpecifikovať náhradný diel alebo komponent predávajúcim, v tomto prípade za správnu dodávku nesie zodpovednosť predávajúci a nesprávne dodaný diel alebo komponent je možné predávajúcemu vrátiť, avšak iba v prípade, že bol dodaný nesprávny a nepoužiteľný diel alebo komponent.

Časť dodávaného sortimentu (tovaru) vyžaduje odbornú montáž. Pokiaľ si kupujúci neobjedná túto montáž u predávajúceho, je kupujúci v plnej miere zodpovedný za zabezpečenie odbornej montáže. Niektoré výrobky alebo diely vyžadujú po ich použití (montáži, uvedení do prevádzky) odbornú revíziu. Pokiaľ si kupujúci túto revíziu neobjedná u predávajúceho, nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie revízie pred začatím používania výrobku (dielu), alebo pred jeho spustením do prevádzky.

Ak kupujúci nezabezpečí odbornú montáž, alebo revíziu, ak to bolo pre použitie nutné a spôsobí týmto škodu sebe, alebo tretím osobám, nenesie za túto škodu predávajúci ani jeho dodávateľ čí výrobca žiadnu zodpovednosť.

 

6. Dodacie a platobné podmienky  

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho.

Dodacia lehota je vo všeobecnosti 30 dní od akceptovania objednávky predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho, túto lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Dodacia lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní.

Predávajúci akceptuje pri všetkých objednávkach iba platbu vopred. Pri odoslaní objednávky kupujúcim, obdrží kupujúci okrem potvrdenia objednávky aj zálohový daňový doklad na zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, že si kupujúci v procese objednávky vybral doručenie kuriérom, bude zálohový daňový doklad obsahovať aj tento poplatok.

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zakúpený tovar neprevezme a tento bude doručený späť predávajúcemu, bude kupujúcemu pri opakovanom zaslaní vyúčtovaný nový poplatok za doručenie, ktorý zaplatí pri prevzatí tovaru formou dobierky.

 

7. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v faktúrea na zálohovom daňovom doklade, ktorý obdrží elektronickou formou.

Ak kupujúci zaplatí padávajúcemu kúpnu cenu, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci požaduje zaplatiť kúpnu cenu vopred na základe zálohového daňového dokladu.

Vyhradzujeme si právo na chyby v cene a dostupnosti v návaznosti na zmeny cien dodávateľa.

 

8. Reklamácie  

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného na stránkach internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady (chyby) tovaru zavinené výrobcom, distribútorom alebo dodávateľom a bol zakúpený u predávajúceho.

Na vady a chyby tovaru nie je možné uplatniť reklamáciu (záruku):

ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent), ktorý vyžaduje odbornú montáž autorizovaným mechanikom a kupujúci nezabezpečil takúto montáž;

ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent) nesprávne namontovaný, alebo použitý.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká: 

nepredložením dokladu o zaplatení;

neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru;

uplynutím záručnej doby tovaru;

mechanickým poškodením tovaru kupujúcim;

používaním tovaru v nevhodných podmienkach;

neodborným zaobchádzaním s tovarom;

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo jeho používaním v rozpore s bezpečnostnými predpismi;

poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami alebo prepätím, prípadne podpätím;

poškodením pri doprave, poškodením vodou alebo ohňom, prípadne inou živelnou udalosťou;

zásahom do tovaru neoprávnenou osobou;

nesprávnou alebo neodbornou montážou.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru na reklamáciu. Predávajúci je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu, ak bola uznaná, ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu iba na základe vyjadrenia z odborného posúdenia tovaru.  Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný uviesť na doklade o vybavení reklamácie komu môže kupujúci tovar zaslať na odborné posúdenie. 

Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu, môže si kupujúci uplatňovať svoje právo prostredníctvom súdu.

 

9. Ochrana osobných údajov  

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako fyzická osoba poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou - podnikateľom, poskytne aj ďalšie údaje: IČO a pokiaľ je platca DPH aj IČ-DPH. Kupujúci poskytne predávajúcemu všetky údaje dobrovoľne za účelom vystavenia daňového dokladu, uzatvorenia zmluvných vzťahov, potvrdenia objednávky, spresnenia objednávky, doručenia tovaru, vedenia vernostných programov, realizáciu marketingových aktivít, informovanie o akciách a novinkách.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich a zákazníkov (dotknutých osôb)na marketingové účely iba s ich súhlasom (§ 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). Zákazník (dotknutá osoba) prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu shop.karavan.sk (alebo shop.danax.sk, alebo karavan.egallery.sk) predávajúceho, alebo iným vhodným spôsobom.

Kupujúci čestne prehlasuje, že zaslaním objednávky dáva súhlas ku spracovaniu svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci (dotknutá osoba) kedykoľvek odvolať písomnou formou.  Predávajúci po splnení účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikviduje.

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Kupujúci má možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení.

Kupujúci môže písomne namietať voči spracúvaním svojich osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv, ktorými môže byť poškodený. V prípade oprávnenej námietky je predávajúci povinný okamžite ako to okolnosti dovolia zjednať nápravu, údaje zablokovať, zlikvidovať alebo inak zabezpečiť, aby k zneužívaniu nedochádzalo.

Ako kupujúci týmto udeľujem predávajúcemu súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok.

Ako  kupujúci týmto udeľujem predávajúcemu súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účely marketingu bez účasti tretích osôb.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy  

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

tovar vyrobený špeciálne na zákazku pre kupujúceho;

náhradný diel pre konkrétny výrobok;

markíza, alebo predstan a špecifické stany s presne vyšpecifikovanou dĺžkou a farbou; 

špeciálne držiaky na konkrétny typ obytného auta alebo obytného prívesu;

komponenty podvozku vyšpecifikované a vyrobené pre konkrétny typ podvozku;

spätné zrkadlá pre konkrétny typ auta;

chemikálie ktoré kupujúci otvoril, alebo rozbalil zo špeciálneho obalu;

nosič motocykla vyrobený na zákazku na základe objednávky;

nosič bicyklov pre konkrétny typ auta, obytného auta, alebo obytného prívesu;

multimediálny systém s, alebo bez navigácie určený pre konkrétny typ auta alebo obytného auta.

 

10.1. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“

Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás o tom informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (poštou, alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného, bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar, ktorý musí byť v neporušenom stave tak, ako sme Vám ho odoslali.

Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu:

Motor s.r.o.

Pod Banskou 48

971 01 Prievidza

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíte vy. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete odstúpiť od zmluvy použite nami pripravený formulár, ktorý si môžete, alebo pošlite oznámenie o odstúpení od zmluvy obsahujúce tento text:

"Pre Motor s.r.o., Pod Banskou 48, 97101 Prievidza, info@karavan-centrum.eu

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)

Dátum

_______________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 Alebo použite tento formulár.

11. Darčekové a zľavové poukážky  

V internetovom obchode je možné využívať na platbu alebo zľavu darčekové poukážky.

Darčekové poukážky - tieto poukážky je možné vopred kúpiť u predávajúceho a následne ich použiť na platbu za tovar. Darčekovou poukážkou je možné platiť tovar aj poštovné a nespotrebovaná hodnota poukážky na nákup zostáva v platnosti až do jej vyčerpania, najdlhšie však 12 mesiacov. Po nevyčerpaní hodnoty poukážky v období do 12 mesiacov táto stráca platnosť. Hodnota poukážky je vždy vrátane DPH.

Zľavové poukážky - tieto poukážky poskytujú percentuálnu zľavu na celkový nákup z ceny vrátane DPH. Neposkytujú zľavu na poplatky za doručenie. Zľavová poukážka je jednorazová a po jej použití okamžite stráca platnosť.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

12. Vernostný program  

Za objednanie niektorého tovaru môže kupujúci obdržať vernostné body. Za nazbierané body môže kupujúci nakupovať v internetovom obchode tovar formou darčekovej poukážky, ktorá mu bude na požiadanie vystavená v hodnote nazbieraných bodov. 1 bod vernostného programu má hodnotu 1,- €.

Hodnotu nazbieraných vernostných bodov nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

13. Záverečné ustanovenia  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Platnosť: od 1.5.2016